Šance všem

Děti ze sociálně slabých rodin

Projekt se zaměřuje na podporu zdělávání a trávení volného času dětí ohrožených sociálním vyloučením na území města České Budějovice. Funguje na podobném principu jako v České republice uznávaný program Pět P s upravením a přihlédnutím ke specifikům cílové skupiny a rozšířením o nabídku doučování dítěte ze strany dobrovolníka.

Dobrovolnice a cikanek3Cílem projektu je zlepšení kvality života dětí, působení na jejich celkové formování, podpora a rozvoj jejich vlastní osobnosti a vzdělávání formou individuálního přístupu. Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 5 do 18 let z klientských rodin Poradny Eva, Intervenčního centra a Poradny pro cizince při Diecézní charitě České Budějovice, kterým obvykle chybí dostatečné psychosociální dovednosti a podpůrné sociální zázemí. (V Poradně pro cizince jsou navíc cílovou skupinou i dospělí lidé, kteří potřebují pomoci s doučováním anglického nebo českého jazyka.) Sekundárním cílem je podpora fungování rodin zúčastněných dětí, projekt může nést některé znaky respitní péče. Projekt Šance všem je součástí komplexní pomoci pro rodiny s dětmi či rodiče - samoživitele, poskytované Poradnou Eva, Intervenčním centrem a Poradnou pro cizince. Práce s dětmi má vliv také na osobní rozvoj dobrovolníků a přispívá k posílení občanské společnosti na místní úrovni.
Konkrétní náplní činnosti s dětmi jsou pravidelné každotýdenní schůzky jednoho dítěte s jedním dobrovolníkem, pravidelné skupinové aktivity – kroužky (např. výtvarný, sportovní) a jednorázové akce – např. letní dětský tábor, výlety, víkendové akce. Pro schůzky s dětmi slouží jako zázemí vhodně vybavená Klubovna u Palečka (B. Němcové 53) a klubovna na adrese Kanovnická 18. 
Prováděcími aktivitami při schůzkách dobrovolníků s dětmi jsou celkově volnočasové, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi (např. doučování, výlety a jakékoliv společné aktivity – výtvarné činnosti, návštěva hřiště, cukrárny apod.) 

Chci se stát dobrovolníkem

Spolupracující organizace:


Lidé na okraji společnosti

Dobrovolnice a bezdomovecProjekt je zaměřen na podporu a osobní rozvoj dospělých lidí, kteří žijí v azylových domech (často se jedná o lidi propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo o nezaměstnané osoby) a kterým obvykle chybí dostatečné psychosociální dovednosti a podpůrné sociální zázemí. Cílovou skupinou jsou také lidé bez přístřeší a v krizové životní situaci.
Cílem projektu je zlepšení kvality života těchto lidí, působení na jejich celkové formování, na podporu a rozvoj jejich vlastní osobnosti a dovedností formou individuálního, resp. skupinového přístupu.
Konkrétní náplní činnosti dobrovolníků bývá pomoc s výdejem jídla, vzdělávací aktivity pro dospělé (např. výuka práce na PC, výuka cizích jazyků, výpomoc při dramatickém kroužku, vaření s klienty apod.), výpomoc v šatnících a při výdeji oblečení klientům.

Chci se stát dobrovolníkem

Spolupracující organizace:

Historie a vývoj programu:

Program začal v letech 2005–2006 jako evropský projekt Šance pro každého – sociální streetwork. Jednalo se o terénní sociální práci s rodinami ohroženými sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí. Realizátorem projektu byla Poradna Eva při Diecézní charitě ČB. Důraz byl kladen na podporu rodin, posílení jejich sociálního fungování a sociální asistenci v rodinách, a to i za pomoci dobrovolníků, kteří byli do projektu zapojeni v rámci volnočasových aktivit dětí a doučování. Po ukončení evropského projektu byly některé jeho prvky dále zachovány při Poradně Eva (terénní sociální práce s rodinami) a Dobrovolnickém centru (pomoc dobrovolníků dětem). Od roku 2007 je akreditován u MV ČR pod současným názvem Šance všem. V nedávné době uzavřelo Dobrovolnické centrum smlouvu s novou přijímající organizací (Farní charita Vlachovo Březí), do budoucna chystá navázat spolupráci s Azylovým domem sv. Dominika de Savia pro matky s dětmi bez domova v Prachaticích.