Šance všem

Smyslem je podpora a pomoc lidem sociálně slabým, ohroženým sociálním vyloučeným a lidem sociálně vyloučeným. Zvláště pak dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením, z rodin, v nichž se vyskytlo domácí násilí a obyvatelům azylových domů.
Cílem programu je pomoc a podpora při zlepšování psycho-sociálního stavu klientů, zmírňování jejich sociálního vyloučení, podpora, rozvíjení a udržování soběstačnosti a samostatnosti.

Typické činnosti dobrovolníků v programu Šance všem: 

·       Volnočasové aktivity s dětmi z klientských rodin charity

·       Doučování dětí z klientských rodin charity

·       Skupinové aktivity s dětmi (kroužky, streetwork)

·       Asistence při jednorázových akcích pro děti (jednodenní výlety, letní dětský tábor)

·       Volnočasové aktivity, doučování, asistence v kroužcích v nízkoprahovém centru pro děti a mládež V.I.P.

·       Výuka práce na PC a cizích jazyků pro klienty Poradny pro uprchlíky a migranty a pro klienty Azylového domu sv. Pavla

·       Pomoc v zázemí projektů (správa šatníku, roznos letáků, jednorázové akce, přednášky pro veřejnost atd.)

Spolupracující organizace:
1. Diecézní charita ČB a její projekty (www.dchcb.cz):

·       Poradna EVA pro ženy a dívky v nouzi 

·       Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

·       Poradna pro cizince

2. Městská charita ČB a její projekty (www.mchcb.cz):

·       NZDM V.I.P.

·       Dům sv. Pavla

3. Mimobudějovické charity:

·       Farní charita Prachatice - Dům sv. Dominika de Savia pro matky s dětmi bez domova (

·       Oblastní charita Sušice - CHRPA (charitní poradna a azylové bydlení) (www.charitasusice.cz
 

Dobrovolnictví v praxi:

Devítiletá Viktorka chodí dnes už do 3. třídy základní školy. Před třemi lety, když nastupovala do školy, si přitom nebyl nikdo jistý, zda Viktorka nepropadne hned v prvním pololetí a nebude přeřazena do speciální školy. Její vstupní znalosti tomu nasvědčovaly.
Pro děti ze sociálně vyloučených rodin, které nenavštěvovaly mateřskou školu ani v posledním ročníku před vstupem do základní školy a u nichž rodiče nerozvíjejí dostatečně sociální a intelektuální schopnosti, je úspěšný start ve škole velmi obtížný, ne-li na první pokus takřka nemožný.
V této situaci začala Viktorku doučovat paní Benešová. Skoro všechno, co Viktorce říkala, bylo pro děvče nové a neznámé. Viktorka vynechávala předpony víceslabičných slov, protože jejich význam jí byl na hony vzdálený. Podobně tomu bylo s počítáním a dalšími oblastmi. Díky pečlivému a pravidelnému doučování a bezvadnému přístupu naší dobrovolnice, zvládla Viktorka nejen první třídu, ale prozatím i další ročníky.
Jsme přesvědčeni, že podpora vzdělání u dětí ze sociálně vyloučených rodin je jedním z pilířů, na nichž stojí (a padá) šance dětí uplatnit se v dospělosti na trhu práce a získat dlouhodobější a kvalifikovanější zaměstnání. Pokud děti ze sociálně znevýhodněného prostředí alespoň dochodí základní školu a pokud se navíc ještě něčím vyučí, je to obrovský vklad do jejich života. I díky pomoci našich dobrovolníků se toto daří o něco lépe.
Paní Benešová je člověkem pro pomoc se zvládáním školní látky jedním z nejpovolanějších. Bývalá učitelka nižšího stupně základní školy se svému celoživotnímu povolání věnuje i nyní v penzi a pravidelně každý týden procvičuje s Viktorkou školní látku. Když je nemocná, chybí dívce velmi brzy ta hodina až dvě týdně, kdy se s ní učí. Celkem už odučila naše dobrovolnice více než sto hodin. Paní Benešová byla kvůli Viktorce i ve škole. Na dlouho se jí pak vrylo do paměti setkání s jednou z učitelek, která nechápala, jak někdo může ztrácet čas doučováním tak beznadějného případu jménem Viktorka a co to před ní stojí za blázna. Jsme rádi, že naše dobrovolnice toto setkání s nadhledem a vtipem ustála.
Rodina, do které za Viktorkou dochází, žije v téměř ukázkové sociálně vyloučené lokalitě se všemi problémy a starostmi, které s takovýmto životem souvisí. Rodiče Viktorky nemají trvalé zaměstnání a i když své děti mají velmi rádi, nedokáží  při sebelepší vůli s dětmi rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Proto na paní Benešové oceňujeme zvláště její trpělivost, spolehlivost, nezištnost, laskavý přístup a výdrž se kterou se ujala svého úkolu.
*  Jméno klientky bylo změněno.

Články související s programem Šance všem: